Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia | Encyklopedia | Forum chemiczne | Forum medyczne |
  
Wiadomości | Biotechnologia | Botanika | Ciekawostki | Ekologia | Leśnictwo | Medycyna | Zoologia

     


Formy ochrony przyrody


Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

 

PARKI NARODOWE

Park narodowy to obszar powołany celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd.

Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku jest to:
"Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe"

W ramach parku narodowego wyróżnia się zwykle 3 strefy: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej i otulinę parku narodowego.

 

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.:
"obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi".

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki: fauna, flora, twory przyrody nieożywionej

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

 

PARKI KRAJOBRAZOWE

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004-go roku:
"Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju."

W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności). Park taki ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce niepobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji.

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar chronionego krajobrazu jest formą ochrony przyrody. Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).

 

NATURA 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu jest Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa) oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów wykonawczych. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy i wymienia w załącznikach Dyrektyw. W ramach programu wyznaczone zostają tzn. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (Special Protection Areas - SPA) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (Special Areas of Conservation - SAC), na których obowiązują specjalne regulacje prawne.

 

POMNIKI PRZYRODY

Pomnik przyrody - pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe, tzw. erratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. - źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp.

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:
"Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych."

 

UŻYTKI EKOLOGICZNE

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:
"Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."

Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.
Nie mogły one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych.

 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:
"Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne."

 

GATUNKOWA OCHRONA ZWIERZĄT

Gatunkowa ochrona zwierząt - jedna z form ochrony przyrody przyjęta w Ustawie o ochronie przyrody. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenie siedlisk i ostoi, wybieranie, posiadanie oraz przechowywanie jaj i inne.

 

GATUNKOWA OCHRONA ROŚLIN

Ochrona gatunkowa roślin to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa itp. Dla gatunków ściśle chronionych na odstępstwo od takiego zakazu może wyjątkowo wyrazić zgodę Minister Środowiska, dla gatunków częściowo chronionych - wojewoda.

 

GATUNKOWA OCHRONA GRZYBÓW

Ochrona gatunkowa grzybów - analogicznie do ochrony gatunkowej roślin i zwierząt - to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących grzybów zagrożonych wyginięciem. Obecnie obejmuje to również porosty, ponieważ zgodnie z aktualną systematyką są one zaliczane do grzybów.

Chronionych grzybów nie wolno zbierać ani niszczyć w inny sposób, niszczyć ich siedlisk, wpływać w jakikolwiek sposób na ich rozwój, sprzedawać, nabywać, wymieniać, darowywać, przetrzymywać, preparować czy też przewozić przez granicę państwa.


Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na największym polskim forum przyrodniczym

geografia
    świetna strona, bardzo mi się przydały te informacje. Dzięki i polecam!!
~zaka:_)))) Ocena artykułu: 5. (2009-11-26)
;)
    świetne;) dzięki bardzo
~mała Ocena artykułu: 5. (2009-11-18)
supcio
    super na przyrke sie sprzydało i 5 z gory hehe
~justyna Ocena artykułu: 5. (2009-11-17)
super
    super
~wercia Ocena artykułu: 5. (2009-11-17)
dzięki:)
    dzięki!!!!!!!!! za te informacje dostałam 6 z biologi:)
~izuś(2009-11-16)
Dzięki!
    Super, idealnie wprost mi się przydało. Nie ma niepotrzebnego rozpisywania się, w sam raz... coś czuję że będzie 5 z geo ;)
~pepek Ocena artykułu: 5. (2009-11-16)
dzieki
    dzieki to mi sie przyda do szkoly na biologie
~lala(2009-11-04)
ach
    Dzięki za taki artykuł przyda mi sie do szkoły!
~chciałbyś wiedzieć(2009-11-03)
Fajne :D
    Fajne:xd Fahne fajne
~Wiolka(2009-11-02)
Fajne :D
    Fajne:xd
~Wiolka(2009-11-02)
zarąbiste
    bardzo fajnie opisane wszystko. pozdrowienia dla autora
~BiNiUsIeK(2009-10-25)
krótko zwiężle i na temat
    dostane 6 z przyry
~paulina(2009-10-18)
:DD
    Będę jutro pytana z przyry i to jest pytanie na które nikt nie zna odpowiedzi Dostanę 6! dzięki, spox strona;)
~nikki Ocena artykułu: 5. (2009-09-22)
:DD
    Będę jutro pytana z przyry i to jest pytanie na które nikt nie zna odpowiedzi Dostanę 6! dzięki, spox strona;)
~nikki Ocena artykułu: 5. (2009-09-22)
o.O
    Super! Dzięki bede miała 5 (nie satwia szóstek i wyżej ) z geci XDXDXDXD THX DZIĘKIII
~Karolcccccia Ocena artykułu: 5. (2009-09-14)
Wakacje
    Jakby był jeszcze rok szkolny i zadane miałabym to dostałabym napewno 5:)))
~Natalia Ocena artykułu: 5. (2009-07-04)
Siema
    Dzieki akurat tego szukałam bede miec 6 z Biologii ..! ;)
~Ściemaaaa ..!(2009-06-16)
mam tera lekcje
    Zadużo tego :) dostane 1 na koniec hahaha
~w....... Ocena artykułu: 1. (2009-06-16)
tadam
    Super Strona!!!
~hehe świeci sie(2009-06-16)
o to mi chodziło
    5 na koniec z przyrody !!!!!
~Barto(2009-06-08)
dzia ;*
    Wielkie ,,DZIA " za to !!!!!!!!!! na pewno będę miała 5 na koniec roku :]
~gien2 Ocena artykułu: 5. (2009-06-01)
thx
    wielkie dzięki. teraz na 100% dostane 5 z bilogii
~patty Ocena artykułu: 5. (2009-05-31)
:)
    Dzięki wielkie za to :P 2 z biologi na koniec roku będzie :D
~Danio(2009-05-27)
Super!!!
    Bardzo mi się to przyda, gdyż będziemy omawiali właśnie ten temat na lekcji przyrody. Tego właśnie szukałam:-)
~Daria_Pokrywka Ocena artykułu: 5. (2009-05-27)
dzięki
    Super ;D wszystko zwięźle i na temat, konkretne.
~Przemo Ocena artykułu: 5. (2009-05-25)
okii
    całkiem niezły, ale mogło być lepiej..
~olka Ocena artykułu: 4. (2009-05-25)
thx
    dzieki temu odrobilem zd. domowe
~Zajefajny Ocena artykułu: 5. (2009-05-25)
Ktoś wie??
    Jak nazywamy formę ochrony, którą narzuciła na polskę unia europejska. Czego ona dotyczy?? Jak wiecie to odp..
~Gapsia.. :)(2009-05-24)
dzieki!
    Dzieki :)) super notatka ;)) akurat to potrzebuje zeby miec 5 z biologii:) naprawde dzieki!!
~Gusia198702 Ocena artykułu: 5. (2009-05-23)
cool
    Swietna notatka!!Dzieki :****
~AnA Ocena artykułu: 5. (2009-05-18)
Wcale nie ..!!
    wcale nieb bo to są. : Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe ,rezerwaty ścisłe i częściowe, Pomniki przyrody,obszary chronionego krajobrazu.!!!
~Monisia :)(2009-05-18)
To właśnie to ! .. :D:D
    Ślietna notka .. Bardzo mi się przyda do konkursu .. :D:D Dzięki za wszystko .. :D:D
~Meggi ;-) Ocena artykułu: 5. (2009-05-08)
THx
    Dzięki temu artykułowi MOŻE wyciągnę na 3 Pozdrawiam moją nauczycielkę Bioli p. Taraszkiewicz
~Tuczek Ocena artykułu: 5. (2009-05-06)
Formy ochrony przyrody
    Super!Krótko zwięźle i na temat.
~Kora33 Ocena artykułu: 5. (2009-05-02)
hejka!!
    podoba mi sie!!
~nataka Ocena artykułu: 5. (2009-04-28)
super
    swietny artykul ;)
~dinka Ocena artykułu: 5. (2009-04-27)
super
    extra strona bardzo się przydała do referatu !polecam wszystkie wazne rzeczy
~asiaak Ocena artykułu: 5. (2009-04-16)
wow
    niezła ta strona, pisze wszystko co potrzeba ;)
~aga Ocena artykułu: 5. (2009-04-15)
lipka
    jak możecie to jeszcze dolączcie do tego bibliografie
~kret(2009-04-07)
Ok
    Bardzo dobra strona.
~Zosia(2009-04-05)
dsa
    musze z tego zrobic referat przyda sie
~sa(2009-04-05)
NO...
    No moim zdaniem ok!
~NIKA Ocena artykułu: 5. (2009-04-03)
;-))
    Dzięki pomogło mi to.;-)
~^*^Mania^*^ Ocena artykułu: 5. (2009-04-02)
Dziekuje
    Dzieki za pomoc. Świetny artykuł :)
~Zaja(2009-03-29)
uff..
    Jutro mam z tego kartkówkę, przyda mi się to :))
~Ewelina. Ocena artykułu: 5. (2009-03-25)
tak
    bla bla bla he he hi hi hu hu ha ha och, ach, ech, tak, to jest to
~nie Ocena artykułu: 5. (2009-03-11)
praca
    ja właśnie tego szukałem, super))) pozdro dla wszystkich
~paweł&&&& Ocena artykułu: 5. (2009-03-08)
***]]][[[***
    wielkie thx ;)
~joł Ocena artykułu: 5. (2009-03-03)
...
    Nie ma podanych konkretnych przykładów.Ogólnie dobra notatka. W przyszłości proponuje podać więcej dodatkowych rzeczy jak na przykład ciekawostki, wyjątki.
~... Ocena artykułu: 4. (2009-02-14)
su[er
    Świetny artykuł!
~olka44444 Ocena artykułu: 5. (2009-02-08)
Witam
    git majonez i te sprawy xD przydalo mi sie to ;] dzieki :)
~Lubje Ocena artykułu: 5. (2009-02-03)
SWIETNE
    SWIETNA NOTATKA
~====== Ocena artykułu: 5. (2009-02-03)
joł
    dzięki za info..xD
~MAFIA Ocena artykułu: 5. (2009-01-29)
:D
    dzięki wielkie!!! zbawiły mnie te materiały ;]
~justynek Ocena artykułu: 5. (2009-01-22)
SUPER
    TEGO WŁAŚNIE SZUKAŁAM!!! :)
~MARLI1310 Ocena artykułu: 5. (2009-01-15)
dobre
    przyda mi się na kolokwium:-)
~basia Ocena artykułu: 4. (2009-01-03)
...
    Przynajmniej mam się z czego uczyć do konkursu z biologii. Dzięki. :)
~fyjaaa Ocena artykułu: 5. (2008-12-28)
Bardzo dobre
    Bardzo fajna notatka - krótko, zwięzle i na temat :) Pozdrawiam i oby tak było więcej bo czasami spotykamy w internecie takie dziadostwo gdzie niby rozpisane na pół strony a zanim przecztyasz wszystko to uśniesz. ;/ A tutaj bardzo dobrze podoba mi się ;*
~MoniekCk(2008-12-15)
super
    dzieki za pomoc w referacie:)
~borys(2008-12-08)
Świetnie
    Świetnie napisany tekst ;D
~miss_kapitan(2008-11-17)
Podsumowanie
    dziekuje naprawde bardzo mi pomoglo@@@@
~Ola111 Ocena artykułu: 5. (2008-11-11)
semestr
    słuchaj dzięki twoim informacją mam 6 z przyrody na semestr
~lolo Ocena artykułu: 5. (2008-11-06)
przyroda
    super!dzięki twoim informacją mam 5 z przyrody ewelina,klasa 5
~ewelina Ocena artykułu: 5. (2008-11-04)
dzięki
    no niezłe
~Art Ocena artykułu: 5. (2008-11-03)
ok
    dzięki temu mam z czego uczyć się do konkursu
~luki2107 Ocena artykułu: 5. (2008-11-02)
Extra
    Łał! Swietne. Można znaleźć dużo informacji, tylko szkoda, że trzeba sie tego wszystkiego nauczyć :( całe szczęście że jest z czego :)) sama bym czegoś takiego nie napisała.
~Enion Ocena artykułu: 5. (2008-10-26)
przyroda
    ja się z tąd ucze na konkurs światowy:) dość mądre to jest i dzięki temu wygrywam:P
~princessa(2008-10-25)
formy ochrony
    Dość fajnie napisana praca, chociaż powinno być zakończenie i bardziej rozbudowane definicje i bez cytatów z ustaw. Poza tym to w porządku.Pozdrawiam.
~lula(2008-10-18)
formy
    tego akurat szukałem,dobry material,będzie z czego wybrac
~rafal Ocena artykułu: 4. (2008-10-08)
hehe
    Żeby tego było więcej, a nie... Nie no, żartuję. Dużo informacji i w ogóle git. (: Jak dla mnie - bomba. ^^
~Black Girl Ocena artykułu: 5. (2008-10-01)
Cała prawda wyszła na Jaw
    Super ściąga na referat karny na Geografię wszystko na referacie jest przepisane z tej stronki Gratuluje osobie piszącej tą treść ponieważ jest ona super napisana 8-] pozdrawiam serdecznie Ania
~Ania Ocena artykułu: 5. (2008-09-30)
stronka
    świetne materiały...bardzo przydatne do szkoły. ;D
~kasia Ocena artykułu: 4. (2008-09-20)
hmmmmmmmm
    czemu ludzie mylą formy z metodami? Bo tak uczą w szkołach. Chodzi o formy jako twory, czyli miejsca gdzie przyroda jest chroniona... blablabla. Czyli wszystko się zgadza. Można by było jeszcze wymienić 23 PN , typy rezerwatów, oraz w przybliżeniu ile czego mamy.
~student(2008-09-12)
Super
    Sweet notatka naprawde mi się przydała:D
~Magda Ocena artykułu: 5. (2008-09-08)
Przyroda
    Bez na dzieja
~Kret(2008-06-17)
głupie
    ale głupie
~ namiary nie znane Ocena artykułu: 1. (2008-06-17)
Rewelacja
    Bardo ciekawe i przydały mi się te informacje.
~myszka(2008-06-10)
supcio
    suuuuuupppppppppppeeeeeeeeerrrrrrrrr!!!! !!!!!!!!!!!!
~??? Ocena artykułu: 5. (2008-06-08)
odpowiedz do madrej
    mowisz o fabrykach ze powstaja i wogole i ze znidszyczymy przyrode, ze nas nie obchodzi. Moja droga uwierz ze ekologia musi isc w parze z ekonomia i etyka... swiat musi sie rozwijac, a fromy ochrony przyrody sa wlasnie po to zeby cywilizacja ludzka tam sie nie rozwijala... moze poczytaj troche o ekologii i ochronie srodowiska a potem sie wypowiadaj...
~Anka(2008-06-07)
:(
    tak, tak to wszystko jest fajne i wogóle ale i tak powstają fabryki coraz większe miasta a wy nic z tym nie robicie...!!!!! po co piszecie o zwierzetach i roślinach jak i tak macie to w gdzieś.piszecie to poprostu dla pokazania sie z dobrej strony i jak wspomniałam już wcześniej macie to gdzieś!!!!!!!przez was wszystkich świat zginie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! POMYśLCIE NAD TYM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~madra Ocena artykułu: 4. (2008-06-04)
:/ kasza manna na rosole
    Mam z tego zaliczać jutro klasowke haha ale fajnie uuuu ciezko bedzie
~poczesiqq(2008-06-04)
person
    kiepara
~kilio(2008-05-28)
git
    fajna notka dla mnie idealna:)
~martusia16 Ocena artykułu: 5. (2008-05-27)
spoko
    Nie no muszę przyznać że praca jest niezła....Przydało mi się to czego potrzebowałam.Gratulacje!!!
~martinez Ocena artykułu: 5. (2008-05-20)
NIE,NIE WSZYSTKIE...
    ISTNIEJA TEZ BANKI NASION I WIELE INNYCH. NOTATKA CHYBA JEST B NIE KOMPLETNA..:[
~GARGAMEL(2008-05-19)
Może być
    Może być, ale mogło by być lepiej!!!!!!!!!
~:-) KJ(2008-05-14)
FAJNE
    fajne ponieważ jest dużo ciekawostek
~MG Ocena artykułu: 5. (2008-04-23)
hej
    jest to dobra strona , polecam, tylko szkoda , że nie wszystko. Ale po za tym jest ok, moi uczniowie się już tu wypowiadali, do widzenia
~oko re(2008-04-21)
Cudowne
    idealne akurat na 7 min. pracy przed kompem, a nauczycielka się nie doczepi bo to jest to czego na wikipedi bym szukał przez 1h!!!
~krzywy Ocena artykułu: 5. (2008-04-20)
TEGO POTRZEBOWAŁEM!
    idealna notatka, aktualna na dzień dzisiejszy. konkret, polecam!
~U-238 Ocena artykułu: 5. (2008-04-13)
POLECAM!!
    Krótko, zwięźle i na temat!
~muszka(2008-04-11)
krzewy
    kurcze potrzebuje jak najszbyciej 5 gatunków krzewów !!!!!!!!!!!
~laskaaaa(2008-04-03)
zajefajne
    krotko i na temat.tego własnie szukałem
~sebekpojebek Ocena artykułu: 4. (2008-03-29)
nie
    nie, to nie sa wszystkie metody
~zakręt(2008-03-21)
okki
    ja wlaśnie mam taki test przyda mi sie
~mateusze(2008-03-18)
...
    jeszcze recykling xD
~Shin(2008-02-25)
przyroda i strona
    szukam czegoś na ścieżke ekologiczną o ochronie gatunkowej i to na tej stronie są one najlepiej przedstawione : krótko prosto mądrze. Gratulacje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PS.moim przezwiskiem nie chce obrażac tego filmu po prostu jestem jego fanką
~sun z LOST Ocena artykułu: 5. (2008-02-15)
wszystkie?
    czy to są wszytskie formy ochrony przyrody w Polsce?
~piotrek(2008-02-14)Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Biolog.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych opinii.