Czego nie mówią ekolodzy? Prawda o GMO


Czego nie mówią ekolodzy? Prawda o GMO: artykuł nr 6627

2010-02-17 11:13:40 Ekologia

W Polsce media często za sprawą działaczy na rzecz ochrony przyrody przedstawiają jedynie negatywne skutki modyfikacji genetycznych. Żywność zmodyfikowana genetycznie nie jest jednak bardziej niebezpieczna dla zdrowia niż niemodyfikowana. Kompletną bzdurą jest uparcie powtarzany lęk przed wpływem "zmutowanych genów" na DNA człowieka. Współczesna nauka nie zna przypadku szkodliwości spożywania GMO przez ludzi lub zwierzęta. Przeciwnicy GMO powołują się na wyniki badań, w których tak samo łatwo udowodnić szkodliwość dowolnej niemodyfikowanej genetycznie rośliny.

Tagi: GMO GMO w Polsce złoty ryż

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 6627

GMO - Co w tym złego?

- Modyfikacje genetyczne rozprzestrzeniają się na inne rośliny poprzez zapylenie krzyżowe

- Nasiona GMO przenoszone przez wiatr, czy zgubione w transporcie zanieczyszczają uprawy tradycyjne

- Zanieczyszczenie zbiorów ziarnem GM powoduje problemy ze zbytem i utratę wiarygodności producentów tradycyjnej żywnościNiepokojące wyniki badań

- Niektóre badania pokarmowe wykazały niepokojące zmiany u zwierząt karmionych paszą zawierającą GMO

- Obserwowane zmiany dotyczą układu odpornościowego, komórek wątroby i trzustki, nerek, śluzówki przewodu pokarmowego

- Badania na zlecenie rządu Austrii wykazały przejściowe obniżenie płodności w 3-4 pokoleniu myszy karmionych kukurydzą GMPRAWDA CZY FAŁSZ?

„Rolnicy zawsze produkowali GMO”

Fałsz! Przed erą inżynierii genetycznej nigdy nie było możliwe przenoszenie genów między gatunkami (np. przeniesienie genu bakterii do komórek roślinnych)

Rolnicy ulepszali odmiany metodami tradycyjnymi, selekcjonując pożądane cechy w kolejnych pokoleniach

Nie wiemy, jakie mogą być odległe skutki modyfikacji genetycznych, gdyż ten eksperyment trwa dopiero około 20 lat

„Uprawy tradycyjne i GMO mogą istnieć obok siebie”

Fałsz!

Strefy buforowe nie chronią przed zapyleniem krzyżowym i przenoszeniem się modyfikacji genetycznych na rośliny tradycyjnych upraw

Nasiona GMO przenoszą się z wiatrem i gubią w transporcie zanieczyszczając uprawy tradycyjne i środowisko

„Uprawy GMO powodują zmniejszenie chemizacji rolnictwa”

Fałsz!

Wprowadzenie odmian opornych na herbicydy spowodowało zwiększone zużycie herbicydów

Zwiększone zużycie środków chemicznych wynika także z rosnącej potrzeby zwalczania superchwastów„Uprawy odmian GMO przynoszą większy zysk”

Fałsz!

Plony odmian GMO są porównywalne do plonów odmian tradycyjnych lub mniejsze

Koszt rolnika jest większy o opłaty licencyjne, ziarno GM jest droższe, w przypadku odmian RR większe jest zużycie i koszt herbicydów

Problemy ze zbytem: rynki europejskie zamykają się na żywność GM, gdyż konsumenci wolą żywość otrzymywaną tradycyjnymi metodami„Tylko ciemny polski naród i zacofani rolnicy nie chcą upraw GM”

Fałsz!

Już 7 krajów Unii Europejskiej wprowadziło zakaz upraw GM na swoich polach (Niemcy, Francja, Włochy, Węgry, Grecja, Luksemburg, Austria) a dwa kolejne (Belgia i Irlandia) przygotowują zakazy

Konsumenci w UE nie chcą kupować żywności modyfikowanej genetycznie„Jeżeli Polska nie zezwoli na uprawy GM grożą nam wysokie kary finansowe”

Fałsz!

7 krajów europejskich wprowadziło zakaz upraw GMO i UE nie nałożyła na nie kar finansowych

Firma Monsanto wytoczyła proces rządowi niemieckiemu w związku z zakazem upraw kukurydzy MON810 i przegrałaDlaczego uprawy GMO mają tak dobrą prasę mimo, że jest tak wielki społeczny opór przeciwko uprawom i żywności GM?

- Tylko w 2008 roku firma Monsanto wydała 8,8 mln USD na lobbing

- W 2005 r. firma Monsanto została skazana na 1,5 mln USD kary za przekupstwo indonezyjskiego urzędnika odpowiedzialnego za decyzję o dopuszczeniu do uprawy GM bawełny

- W 2007 r. firma Monsanto została skazana na 19 tyś. USD kary za fałszywą reklamę, w której informowano, że herbicyd Roundup jest biodegradowalny
~inż. Łukasz ekoterrorysta i ekolobbysta(2010-03-15)

Byłby wdzięczny o źródła tych optymistycznych informacji.

Dziękuję.
~Maciek(2010-04-19)

Współczesna nauka nie zna przypadku szkodliwości spożywania GMO przez ludzi lub zwierzęta. Przeciwnicy GMO powołują się na wyniki badań, w których tak samo łatwo udowodnić szkodliwość dowolnej niemodyfikowanej genetycznie rośliny: Przykłady negatywnego wpływu karmy zawierającej dodatki GM na płodność zwierząt
1.Raport z badań zleconych przez rząd Austrii (Nov. 2008).
Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long term reproduction studies in mice
Opierając się na wynikach tego raportu rząd Austrii wprowadził zakaz upraw kukurydzy MON810.
Redakcja: Dr. A. Velimirov, Dr. C. Binter, Univ. Prof. Dr. J. Zentek.
Zespół badawczy: N. Cyran, Dr. C. Gülly, Dr. S. Handl, G. Hofstätter, F. Meyer, Dr. M. Skalicky, Prof. Dr. R. Steinborn
Department/Universitätsklinik für Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen in der Veterinärmedizin, Forschungsinstitut für biologischen Landbau – FiBL
Test RCAB wykazał negatywny wpływ GM kukurydzy na płodność myszy w 3 i 4 pokoleniu zwierząt doświadczalnych. Zaobserwowano także zmiany obrazu mikroskopowego niektórych organów. Badania techniką mikromacierzy DNA wykazały zmianę ekspresji genów związanych z przekaźnictwem sygnału komórkowego przez interleukiny, z metabolizmem białek i syntezą cholesterolu. Wyniki te potwierdzono metodą ilosciowej reakcji PCR. Konkluzja: potrzebne są dalsze badania nad wpływem transgenicznej diety na organizm.

2. Eur J Histochem. 2008 Oct-Dec;52(4):263-7.
Can a genetically-modified organism-containing diet influence embryo development?
A preliminary study on pre-implantation mouse embryos.
Cisterna B, Flach F, Vecchio L, Barabino SM, Battistelli S, Martin TE, Malatesta, M, Biggiogera M.
Dipartimento di Biologia Animale, Laboratorio di Biologia Cellulare e
Neurobiologia, ed Instituto di Genetica Molecolare del CNR, University of Pavia, Italy.
Badania nad embrionami myszy karmionych GM soją wykazały zaburzenia niektórych mechanizmów molekularnych (transkrypcja pre-mRNA, wycinanie intronów i dojrzewanie pre-mRNA). (Przyp. KL: Te mechanizmy decydują o prawidłowym rozwoju zarodka).

3. Histochem Cell Biol. 2008 Nov;130(5):967-77. Epub 2008 Jul 22.
A long-term study on female mice fed on a genetically modified soybean: effects on liver ageing.
Malatesta M, Boraldi F, Annovi G, Baldelli B, Battistelli S, Biggiogera M,
Quaglino D.
Dipartimento di Scienze Morfologico-Biomediche, Sezione di Anatomia e Istologia,
University of Verona, strada Le Grazie 8, 37134, Verona, Italy.

Nasze badania wskazują, że GM soja może wpływać niekorzystnie na niektóre funkcje wątroby, zwłaszcza w procesie starzenia się. Mechanizm tego zjawiska pozostaje nieznany, należy jednak podkreślić konieczność dalszych badań nad długoterminowymi skutkami diety zawierającej GMO, która może dawać łączny niekorzystny efekt razem z ksenobiotykami, stresem i efektami starzenia się organizmu.

Oto kilka przykładów szkodlwiego działania karmy GMO na zwierzęta.
1. Arch Environ Contam Toxicol. 2007 May;52(4):596-602. Epub 2007 Mar 13.
New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity.
Séralini GE, Cellier D, de Vendomois JS.
Committee for Independent Information and Research on Genetic Engineering CRIIGEN, Paris, France.

Karma zawierająca kukurydzę MON863, powodowała nieznaczne, lecz statystycznie znamienne i zależne od dawki (dose-dependent effect) różnice w przyroście masy ciała u szczurów. Samce były średnio o 3.3% mniejsze, a samice o 3.7% większe, niż zwierzęta karmione zwykłą kukurydzą. Zaobserwowano także objawy toksyczności wątrobowo-nerkowej (Przyp. KL: są to narządy odpowiedzialne za detoksyfikację) oraz wzrost poziomu trójglicerydów we krwi o 24-40% u samic i obniżenie poziomu sodu i potasu w moczu samców. Dłuższe badania są konieczne aby ocenić rzeczywisty charakter i rozmiar możliwych patologii. Obecnie nie da się stwierdzić, czy kukurydza MON863 jest bezpiecznym produktem.

2. J Fish Dis. 2007 Apr;30(4):201-12.
Evaluation of stress- and immune-response biomarkers in Atlantic salmon, Salmo salar L., fed different levels of genetically modified maize (Bt maize), compared with its near-isogenic parental line and a commercial suprex maize.
Sagstad A, Sanden M, Haugland Ø, Hansen AC, Olsvik PA, Hemre GI.
National Institute of Nutrition and Seafood Research, NIFES, Bergen, Norway.
Ryby karmione kukurydzą GM wykazywały znamiennie niższy poziom enzymu katalazy w wątrobie i znamiennie wyższy w jelicie. W wątrobie obserwowano także podwyższony poziom białek stresu komórkowego (HSP70). Ryby karmione GM miały też znamiennie zmienioną ilość limfocytów i monocytów we krwi. in liver was significantly higher in fish fed GM maize compared with fish fed the reference diet. Konkluzja: ryby karmione GM kukurydzą wykazywały nieistotne zmiany ilości i aktywności białka HSP70, ale znaczące zmiany w populacji białych krwinek związanych z odpornością organizmu.

3. J Appl Toxicol. 2008 Mar;28(2):217-26.
Pancreatic response of rats fed genetically modified soybean.
Magaña-Gómez JA, Cervantes GL, Yepiz-Plascencia G, de la Barca AM.
Coordinación de Nutrición, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A.C. P.O. Box 1735, Sonora 83000, Mexico.
Myszy karmione GM soją nie wykazywały odchyleń wagi i wzrostu, jednak obserwowano zaburzenia w mikroskopowej strukturze trzustki. Mechanizm tego zjawiska jest nieznany.

4. Eur J Histochem. 2004 Oct-Dec;48(4):448-54.
Ultrastructural analysis of testes from mice fed on genetically modified soybean.
Vecchio L, Cisterna B, Malatesta M, Martin TE, Biggiogera M.
Dipartimento di Scienze Morfologico-Biomediche, Sezione di Anatomia e Istologia,
University of Verona, strada Le Grazie 8, 37134, Verona, Italy.
Jądra zwierząt doświadczalnych są swoistym bioindykatorem wrażliwym na różnego rodzaju zanieczyszczenia i toksyny. U myszy karmionych GM soją zaobserwowano przejściowe zmiany aktywności niektórych genów w komórkach Sertoliego, spermatogoniach i spermatocytach. Zaburzenia struktury chromatyny i błony jądrowej oraz rozrost siateczki śródplazmatycznej miały charakter nieprzemijający. Być może przyczyną tych zjawisk jest pozostałość herbicydu w ziarnach soi (a nie transgen).
~noGMO(2010-08-06)

Twój komentarzWybrane wiadomości z ekologii