Wpływ promieniowania na organizmy


Wpływ promieniowania na organizmy: artykuł nr 2370

2006-04-30 05:19:00 Ekologia

Odkrycie promieniotwórczości sięga przełomu XIX i XX w. Z jednej strony dało ono człowiekowi możliwości pozytywnego wykorzystania tegoż zjawiska ale z drugiej strony obarczyło ludzkość odpowiedzialnością za właściwe jej wykorzystanie. Znajomość zagadnień związanych z promieniotwórczością, wpływem promieniowaniana na organizmy żywe oraz sposobów ochrony przed promieniowaniem może pomóc ludziom zmniejszyć zagrażające zdrowiu skutki promieniowania. Rozpatrując wpływ promieniowania na organizmy należy pamiętać , że składają się nań narządy , które z kolei zbudowane są z tkanek , te zaś zawierają komórki.

Na jeszcze głębszym szczeblu organizacji należy rozpatrywać działanie promieniowania na poszczególne molekuły istotne dla procesów biologicznych.

Od lat mówi się o szkodliwości promieniowania. Na ogół znamy złe strony promieniowania , takie jakie jest emitowane po próbach jądrowych , katastrofach okrętów o napędzie atomowym czy wypadkach w elektrowniach jądrowych. Po próbach z bronią jądrową teren , na którym odbywały się próby wymiera. Roślinność i zwierzęta wymierają bezpowrotnie. W wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu śmierć poniosło wiele osób , skażone zostały większe obszary Ukrainy , Białorusi i Polski.

Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące. Wywołuje ono w obojętnych atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych , czyli jonizację. Promieniowaniem jonizującym jest promieniowanie jądrowe α , β i γ oraz promieniowanie Roentgena. Promieniowanie α łatwo zatrzymać kartką papieru lub dłonią. Promieniowanie β czyli elektrony przenikają przez 1-2cm warstwę ciała ludzkiego lub wody , ale zatrzymuje je płytka aluminiowa. Promieniowanie rentgenowskie i γ odznaczają się dużą przenikliwością i łatwo przenikają np. przez ciało ludzkie. Przed tym promieniowaniem chroni duża warstwa ołowiu , betonu lub wody. Promieniowanie α i β jest znacznie mniej przenikliwe.

Różnice we właściwościach promieniowania α , β i γ wynikają z przemian jądrowych ,w wyniku których zmienia się skład i stan energetyczny jądra kosztem emisji promieniowania jądrowego.

Izotopy promieniotwórcze w zetknięciu z organizmem żywym mogą oddziaływać niekorzystnie poprzez:

1. Napromieniowanie żywej tkanki promieniowaniem jądrowym – promieniowanie typu jonizującego lub neutronowego.

2. Skażenia izotopami promieniotwórczymi, które dostały się do wnętrza organizmu lub znalazły się w kontakcie zewnętrznym.

Promieniowanie jądrowe α, β i γ oraz promieniowanie Roentgena, noszą nazwę promieniowania jonizującego, gdyż poprzez oddanie swojej energii wytwarzają jony. Dla organizmów żywych te jony mogą być szkodliwe, gdyż prowadzi to do zakłócenia przemian biochemicznych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu i do zmian strukturalnych komórek. Promieniowanie jonizujące powoduje radiolizę wody, czyli jej rozkład na jony pod wpływem promieniowania. W wyniku tego procesu powstają wolne rodniki, które mogą reagować ze związkami wchodzącymi w skład komórki, powodując zakłócenia w jej funkcjonowaniu. Niektóre zakłócenia mogą zostać skorygowane dzięki autoregulacyjnym właściwościom organizmu, inne zmiany są nieodwracalne i prowadzą do obumarcia komórek. Czułość tkanki ludzkiej na promieniowanie jonizujące zmienia się w szerokich granicach. Najczulsze są organy krwiotwórcze i tkanki rozrodcze, najmniej czułe są mózg i mięśnie. Jeśli ułożyć tkanki według zmniejszającej się czułości, to otrzymamy kolejno następujący szereg: tkanka limfatyczna, nabłonek jąder, szpik kostny, nabłonek żołądkowo - jelitowy, jajniki, skóra, tkanka łączna, kości, wątroba, trzustka, nerki, nerwy, mózg i mięśnie.

Uszkodzenia popromienne ze względu na rodzaj ich następstw dzielimy na uszkodzenia somatyczne tzn. wpływające na procesy odpowiedzialne za utrzymanie organizmu przy życiu oraz genetyczne tzn. naruszające zdolność organizmu do prawidłowego przekazywania cech potomstwu.

Typowym skutkiem poważnych uszkodzeń somatycznych jest choroba popromienna. Składają się na nią między innymi mdłości, bóle i zawroty głowy, ogólne osłabienie organizmu, zmiany we krwi, biegunki, niedokrwistość, obniżenie odporności i wypadanie włosów. W zależności od stopnia uszkodzeń choroba popromienna może zakończyć się śmiercią lub przejść w fazę przewlekłą ze stopniowym wyniszczeniem organizmu.

Promieniowanie jonizujące może powodować uszkodzenia genetyczne polegające na zmianie struktury chromosomów wchodzących w skład komórek rozrodczych. Ich następstwem są mutacje, w efekcie których wśród napromieniowanych roślin lub zwierząt mogą pojawiać się mutanty, tzn. osobniki różniące się szeregiem cech od organizmów macierzystych. Na szczęście organizmy wykazują w pewnych granicach zdolność do naprawiania niepożądanych zmian.

Innym następstwem ekspozycji żywego organizmu na napromieniowanie jest powstawanie nowotworów. Częstym schorzeniem osób narażonych na duże dawki promieniowania jest białaczka, czyli nowotwór krwi. Bardzo niebezpiecznym izotopem promieniotwórczym jest tutaj stront – 90, który ma możliwości wbudowywania się w tkankę kostną i dlatego może być przyczyną białaczki lub innych nowotworów. Do organizmu ludzkiego może się dostać wraz z mlekiem krów, które wypasały się na pastwiskach skażonych pyłem promieniotwórczym. Podobnie zachowuje się cez – 137, który wbudowuje się w mięśnie zamiast sodu i potasu. Rakotwórczość promieniowania jonizującego nie różni się zasadniczo od rakotwórczości czynników chemicznych, w obu przypadkach podział komórki w wyniku ekspozycji zasadniczo przyczynia się do powstania raka. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do raka tarczycy i raka piersi. U dzieci poniżej 10 roku życia tarczyca jest organem o największej podatności na rakotwórcze działanie promieniowania jonizującego. Można stwierdzić, że czas przebywania izotopu promieniotwórczego w organizmie zależy od okresu jego połowicznego zaniku jak i od sposobu związania go w danym organizmie, oraz od indywidualnych cech skażonego i jego wieku.

Innym skutkiem promieniowania jest choroba oczu – katarakta, która nie leczona powoduje zanik widzenia.

Pierwiastki promieniotwórcze, mają także toksyczne działanie na organizm na skutek ich właściwości chemicznych. Bardzo często są to metale ciężkie. U osób stykających się z pyłem związków pochodzących z naturalnych szeregów promieniotwórczych uranu i toru stwierdzono ciężkie schorzenia układu krwionośnego, nowotwory płuc i schorzenia nerek. Innym pierwiastkiem jest pluton, który wchłonięty przez drogi oddechowe, może przedostać się do kości i spowodować powstanie nowotworów.

Badania na zwierzętach i roślinach wskazują, że małe dawki promieniowania skutkują zerowymi lub pozytywnymi ze względu na zdrowie skutkami. Należą do nich np:

 1. Zmniejszenie liczby nowotworów,
 2. Zwiększenie średniego czasu życia,
 3. Zwiększenie szybkości wzrostu,
 4. Wzrost wielkości i masy ciała,
 5. Wzrost płodności i zdolności reprodukcyjnych,
 6. Zredukowana liczba mutacji.

Wykazano, że reakcje fizjologiczne roślin i zwierząt na małe dawki promieniowania są analogiczne efektom działania wielu naturalnych pierwiastków i związków chemicznych, które stanowią zasadnicze składniki pożywienia, natomiast przy wyższych stężeniach są dla organizmu toksyczne.

Aby ocenić skutki promieniowania jonizującego, należy z jednej strony znać rodzaje promieniowania, ilość substancji promieniotwórczej, energię promieniowania oraz odległość i czas przebywania w pobliżu materiałów promieniotwórczych. Wszystkie te czynniki składają się na wartość pochłoniętej dawki promieniowania. Miarą dawki pochłoniętej przez materię jest energia pochłonięta przez tę materię w procesie promieniowania, w przeliczeniu na jednostkę masy.

Grej (Gy, J/kg) i miligrej (mGy) to jednostki określające ilość przeniesionej energii przez promieniowanie do każdego kilograma materii. Do niedawna stosowaną jednostką dawki pochłoniętej był rad, który odpowiadał 100 ergom (10 J) energii pochłoniętej przez 1 gram substancji.

1Gy = 100 radów. Obowiązującą obecnie jednostką promieniowania jest siwert.

W przypadku promieniowania X, γ i β dawka 1 greja (1 Gy) jest w przybliżeniu równoważna 1 siwertowi (1 Sv). W przypadku promieniowania α i promieniowania neutronowego, które bardzo silnie oddziaływają na organizm stosowany siwert (Sv) odpowiada 100 remom. Najczęściej używaną jednostką jest milisiwert (1mSv = 0,001 Sv).

Promieniowanie jonizujące powoduje wytworzenie jonów w czasie przenikania przez materię. Jest to zazwyczaj promieniowanie emitowane przez aparaty rentgenowskie, izotopy promieniotwórcze, akceleratory, reaktory atomowe, wybuchy jądrowe oraz promieniowanie kosmiczne.

Promieniowanie pochodzące z przestrzeni kosmicznej i od naturalnych pierwiastków radioaktywnych w skorupie ziemskiej oraz bezpośrednio z organizmu człowieka stanowi tło naturalne promieniowanie. Do tego poziomu natężenia promieniowania organizmy żywe przystosowały się w toku ewolucji. Jesteśmy wystawieni na działanie promieniowania jonizującego ze źródeł naturalnych i sztucznych. Średnia dawka pochodząca od wszystkich źródeł promieniowania w Polsce wynosi 3 mSv. Ponad 80% dawki otrzymywanej rocznie przez człowieka pochodzi ze skorupy ziemskiej w 69%, z promieniowania kosmicznego 11% zaś prawie 20% ze sztucznych źródeł promieniotwórczych. Ulegamy napromieniowaniu wewnętrznemu z pierwiastków radioaktywnych, które dostają się do naszego organizmu wraz z pokarmem, wodą i powietrzem. Śladowe ilości pierwiastków promieniotwórczych, jak potas – 40, węgiel – 14, rad – 226 znajdują się także w naszej krwi i kościach.

Na dodatkowe napromieniowanie swojego organizmu narażeni są palacze, którzy wraz z dymem papierosowym, wprowadzają do płuc radioaktywny polon – 210, który ulega dalszym przemianom w promieniotwórcze izotopy ołowiu, bizmutu i talu.

Nie bez znaczenia są również dawki promieniowania, które otrzymujemy w czasie prześwietleń rentgenowskich różnych narządów i części ciała. Kobiety w ciąży powinny się wystrzegać prześwietleń, ponieważ płód ludzki jest bardzo wrażliwy na promieniowanie.

Zasadniczą rolę podczas napromieniowania odgrywa czas, w ciągu którego organizm pochłonął określoną dawkę promieniowania oraz rodzaj organizmu. Dawka letalna (śmiertelna), jest to dawka, która powoduje śmierć 50% osobników w ciągu 30 dni po napromieniowaniu. Dla człowieka wynosi ona ok. 3 – 4 Sv, zaś dla organizmów o prostszej budowie jest ona znacznie wyższa, np. w przypadku bakterii microccocus radiolurans wynosi ona ok. 7.000 Sv. Zgodnie z polskimi przepisami osoby stykające się zawodowo z materiałami promieniotwórczymi nie powinny otrzymywać rocznie więcej niż 50 mSv.

Jeśli mówimy o naturalnych źródłach promieniowania, to pozornie można sądzić, że nie mamy na nie żadnego wpływu. Oddziaływanie tych źródeł zostało zakłócone przez działalność człowieka. Przyczyną tych zakłóceń jest np. spalanie węgla i stosowanie nawozów sztucznych, w których zawarte są śladowe ilości uranu i radu. Pyły emitowane do atmosfery w wyniku spalania węgla, zwiększają stężenie naturalnych substancji promieniotwórczych w powietrzu, w glebie i roślinach.

Nie da się całkowicie uniknąć oddziaływania promieniowania, jesteśmy na nie skazani. Promieniowanie jonizujące stwarza zagrożenia, ale też przynosi ogromne korzyści. Nie ma takiej dziedziny ludzkiej działalności, która byłaby wolna od zagrożeń. Nie można ich całkowicie wyeliminować, ale można i trzeba je ograniczać.

Do podstawowych zasad ochrony radiologicznej należą:

 1. Nie należy dotykać ani otwierać pojemników, w których znajdują się materiały promieniotwórcze. Nie wolno wyjmować źródeł z pojemników, usuwać osłon, rozmontowywać urządzeń, w których się znajdują.
 2. Nie należy zbliżać się do materiałów promieniotwórczych, nie wolno ich kupować lub przechowywać.

Procedurę obchodzenia się z materiałami promieniotwórczymi opisują specjalne instrukcje, do których należy się stosować dla bezpieczeństwa własnego i otoczenia.

Podsumowując, należy stwierdzić, że biologiczna rola promieniowania jonizującego zasługuje na wnikliwą uwagę. Badania nad tym zagadnieniem należy prowadzić w interesie nauk biologicznych i medycznych.

Literatura:

 1. Czerwiński - ,,Blaski i cienie promieniotwórczości”, Warszawa 1995
 2. Czerwiński - ,,Energia jądrowa i promieniotwórczość”, Warszawa 1998
 3. L.Dobrzyński - ,,Raport Działu Szkolenia i Doradztwa Instytutu Problemów Jądrowych im. A. Sułtana, Świerk 2001

Autor: Ewa Rochmińska

Tagi: promieniowanie promieniotwórczość promieniotwórczość naturalna promieniotwórczość sztuczna promieniotwórczość naturalna i sztuczna promieniotwórczość wady i zalety promieniotwórczość zastosowanie zastosowanie promieniotwórczości skutki promieniotwórczości izotopy radioaktywność ściągi ściąga

Następna strona

Poprzednia strona

Komentarze do artykułu nr 2370

Artykuł jest typowym ględzeniem w celu zatajenia ważnych informacji.Gadanie o tym,że coś moż spowodować, łatwo obalić stwierdzeniem, że może nie spowodować. Roi się w nim od niedopowiedzeń po to tylko aby podczymać przesąd o szkodliwości każdego promieniowania. Nawet bardzo małego np. 100 mSv.Naturalne promieniowanie w rejonach górskich jest znacznie większe niż było i jest w Czernobylu.Nie stwierdzono tam zwiększonej zachorowalności na cokolwiek.Lecz wprost przeciwnie. Czy autorka jest dewotką?
~michal(2006-11-29)

bardzo dobry artykuł! jasny i przejrzysty! gratuluję
~rad Ocena artykułu: 5(2006-11-29)

siupel artykuł-przydał się na chemię;) pozdro!!
~kitko Ocena artykułu: 5(2006-12-10)

za duzo tego nawalone. wsystko zie miesza
~xxxxxxxxxxxxxx Ocena artykułu: 2(2006-12-12)

ja w 2007 roku jade do czarnobyla by pozwiedzac wiec nie starsz roftl
~garg20 Ocena artykułu: 1(2006-12-12)

Artykuł calkiem ciekawy. Duzo faktow bez zbednych ocen. Dla mnie 5
~grzegorz Ocena artykułu: 5(2006-12-13)

od 1godz szukam tematu na chemie i niemoge znaleść
~emka Ocena artykułu: 1(2006-12-14)

bardzo interesujacy i sympatyczny artykulik:D Panie autorze moze umowimy sie na randke?:)
~Zofia(2006-12-21)

super, przyda sie na chemię
~kala(2007-01-08)

Jak dla mnie informacyjny bałagan! Chociaż można wyłowić kilka podstawowych informacji. Zamieszanie z jednostkami i jeden błąd merytoryczny: micrococcus radiolurans -- > nic takiego nie istnieje, a Micrococcus radiodurans.
~Alicja Ocena artykułu: 3(2007-02-19)

Uważam artykuł za bardzo konkretny. Ogólnie stona i tematy tu zawarte sa bardzo ważne i mam nadzieję, że bez ogrudek autorzy będą pisać o zjawiskach i błedach ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z isniejącego zagrożenia. Może coś sobie wkoncu uświadomią. Pozdrawiam serdecznie.
~DRJ_15 Ocena artykułu: 4(2007-02-22)

szukałam czegoś na referat z Po a tu jest wszytsko jasno i ładnie opisane. dziekuję!
~blackgirl(2007-03-19)

Artykuł jest interesujący,wszystkie informacje zawarte.Udało mi się znalezć coś konkretnego.Artykuł jest bardzo ciekawy, niczego mu nie brakuje.Gratuluję!!!!!!!! P.S.oby tak dalej. Pozdrawiam gorąco:)
~ania Ocena artykułu: 5(2007-03-22)

Byłam chora, ciężko chora. Teraz szukam przyczyn. Ten artykuł dostarczył informacji o niebezpiczeństwach jakie czychają na nas ze strony środowiska w którym żyjemy.
~nela Ocena artykułu: 3(2007-04-12)

za dlugie, za malo tresciwe pozatym zgadzam sie z pierwsazym komentarzem:"Roi się w nim od niedopowiedzeń po to tylko aby podczymać przesąd o szkodliwości każdego promieniowania." ogolnie bez rewelki i szkoda bylo na to czasu, a tym korym to sie podobalo i wystarczylo radze byc bardziej wymagajacym i szukac wiecej.
~fenix_(2007-04-16)

wszystko super!!! bardzo dokładnie opisane
~krzysiek Ocena artykułu: 5(2007-04-18)

Jak dla mnie ok:) Przydalo mi sie do prezentacji o promieniowaniu na biologie:)
~swiros Ocena artykułu: 4(2007-04-22)

Bardzo ciekawie, dowiedziałam sie sporo rzeczy, które mnie interesowały
~anet(2007-04-23)

Tekst jest długi, ale ciekawy. Przydało mi się to na fizykę:))
~nacia Ocena artykułu: 4(2007-05-10)

to jest za długie ! weźcie piszcie krótko i na temat !
~becia Ocena artykułu: 2(2007-05-11)

bardzo mi pomógł szukałam własnie takich informacji. treściwe dostanę 5:d. dziekuję
~Magda(2007-05-11)

Hej treść jest bardzo dobra wręcz znakomita,ale brakuje mi obrazków:(( tego potżebuje!!!!
~xxx Ocena artykułu: 4(2007-05-12)

Zawiera podstawowe informacje, mimo, ze artukuł jest troche przydługawy to ogólnie w miarę czytania wciaga ;) Jka dla mnie był w sam raz ;P
~Sara Ocena artykułu: 4(2007-05-13)

Jaki ten artykuł długi, ale za to bardzo wyczerpujący. Wiele z niego wyciągłam. Teraz już na pewno nie zrobię błędu na sprawdzianie, bo wiem co to promieniotwórczość i jakie są jej skutki.
~Wiczika Ocena artykułu: 5(2007-05-16)

bardzo fajne, przydało mi sie na chemie dzieki ;-)
~Ewka Ocena artykułu: 5(2007-05-16)

spox moze byc tego szukalem dlugo i na temat po porostu super
~Melon Ocena artykułu: 5(2007-05-16)

bardzo dobre wypracowanie. dzięki bardzo. przydało się na fizykę:)
~goosia Ocena artykułu: 4(2007-05-18)

nic z tego nie kminie ale to szczegol...
~alishia Ocena artykułu: 4(2007-05-19)

tekst jest konkretny i ciekawy, bardzo pomogl mi realizujac temat z fizyki .....stawiam 5:P:P:P
~:* Ocena artykułu: 5(2007-05-23)

świetny artykuł na temat promieniowania i jego skutków ubocznych. Przydał mi się na referat z fizyki :)) Dziękuje i pozdrawiam ! >>>5
~Mefisto Ocena artykułu: 5(2007-05-24)

jest dlugi ale za to ciekawy, wszystkie informacje ktre sa potrzebne sa zawarte
~Ingeas Ocena artykułu: 5(2007-05-24)

super brat powiniem być zadowolony...!!!ach ta fizyka :) dzieki że są takie stronki!!!wszystko ładnie i ZROZUMIALE napisane pozdrawiam
~agniecha Ocena artykułu: 5(2007-05-25)

wielkie dzięki , napisalam w końcu dzieki tobie zaliczę bo nie moglam nigdzie znalezc pozdrawiam buzka :*:*:*
~elk@ :):)(2007-05-29)

dzieki ale dlaczego to takie dlugie jest co
~palinka Ocena artykułu: 3(2007-05-30)

fajny ten tekst ale ja wole więcej ilustracji
~Paulis Ocena artykułu: 4(2007-05-31)

no po prostu super !! tego właśnie szukałam dzięki tym informacjom będę miała 5 fizyki :D naprawde wielkie dzięki :*
~ewelinka Ocena artykułu: 5(2007-06-03)

Jak dla mnie bardzo dobre :)
~mysza Ocena artykułu: 5(2007-06-03)

ejjj jest naprawde wyczesany, polecam. Piateczka z PO napewno bedzie. pozdrawiam
~Kasiunia Ocena artykułu: 5(2007-06-10)

extra część przyda mi się do przeprowadzenia lekcji :)
~agnieszka Ocena artykułu: 5(2007-06-11)

jest super tylko trochę za długie i długo się ładuję
~ewelka(2007-06-12)

świetny artykuł na temat promieniowania i jego skutków ubocznych. Przydał mi się na referat z chemii :)) Dziękuje i pozdrawiam !
~szef(2007-06-12)

Bardzo długie i trochę tego nie rozumiem, ale to pewnie dlatego, że chodzę do gimnazjum. Praca też dla brata. Uciewszy się.
~blabla Ocena artykułu: 5(2007-07-04)

Tekst może i fajny, ale najważniejsze zawarte w nim treści... Dowiedziałem się z niego że cez z którym pracuje na codzień jest dosyć szkodliwy, a u mnie w firmie wszyscy twierdza żae nic nikomu nie grozi, i jest bezpiecznie... Nie jestem do końca przekonany... Pozdrawiam autora!
~piguła(2007-08-14)

Ja przeczytałem ten artykuł z czystej ciekawości i chęci zdobycia wiedzy o promieniowaniu. zainspirowany byłem grą S.T.A.L.K.E.R oraz chęcią zwiedzenia Czernobylu. A jak dla mnie to raczej za krótkie brakuje mi kilku szczegółów ale od czego jest google :) Ja na szczęście z Fizyki uciekałem a wiedzę znacznie ciekawszą zdobyłem z netu
~Necross666 Ocena artykułu: 5(2007-08-17)

No spoko nawet ale jak dla mnie troche zawile.ja potrzebuje proste info a to przyda mi sie w liceum.ale dobry ekst.
~Natalia(2007-10-03)

fajne, fajne:D tylko długieee:| ech... a nie chce mi się wszystiego przerabiać (chemica powiedziała, że będzie sprawdzała, czy mamy to z neta wzięte:|)
~stacha(2007-10-05)

fajne, fajne:D tylko długieee:| ech... a nie chce mi się wszystiego przerabiać (chemica powiedziała, że będzie sprawdzała, czy mamy to z neta wzięte:|)
~stacha(2007-10-05)

spoko tekst. z pewnoscia go wykozystam jest naprawde swietny respect dla autora
~AgAtka Ocena artykułu: 5(2007-10-08)

bardzo ciekawe! zgadzam się z wypowiedzią "ewelki" ze jest dość długie :/ ale ogólnie zajebioza!
~top sicter... Ocena artykułu: 5(2007-10-24)

super ze ludzie dodaja takie referaty na neta ulatwiaja mi prace za co wielkie dzieki :D super ze umiescila dokladne nazwy pierwiastkow bo nasza chemica kladzie na tu uwage a przynajmniej tak mi sie wydaje :D teraz musze to tylko przerobic i poinformuje was co dostalam z prezentaci hihi pozdrawiam :*
~stokrotka Ocena artykułu: 5(2007-10-28)

spoko, trochę po przerabiać i jest git ! (zamawiam jakby ktoś z 1C chiała sobie wziąć xD !!!)
~smarzyk Ocena artykułu: 4(2007-10-28)

Dzięki, w końcu to znalazłem , przyda mi się to na chemie.
~boss Ocena artykułu: 4(2007-11-06)

fajny tekst przyda mi sie do szkoły
~k(2007-11-09)

praca na dużą 6 z plusem naprawde zajebisty szacuneczek dla autorki tej pracy
~krzy Ocena artykułu: 5(2007-11-21)

fajnie zrobione
~sumo Ocena artykułu: 5(2007-11-23)

beznadziejny ten artykuł a gdzie pierwsz pomoc przy promieniowaniu jonizującym. poprostu nędza! wogle mi się to nie przydało!!!
~WIKI Ocena artykułu: 2(2007-11-28)

Krokodyl z 3La to wzioł Reymont!!!!!!!!!!!!!!!1
~Krokodyl(2007-12-09)

bardzo ciekawie i konkretnie napisane. właśnie tego szukałam
~kinga Ocena artykułu: 5(2007-12-10)

Naprawde fajna praca przyda mi sie na PO :P thX
~Rybcia Ocena artykułu: 5(2007-12-10)

Super... Naprawdę mi się przydało...
~Anka Ocena artykułu: 5(2007-12-18)

Dzięki że ktoś to napisał...na jutro mam pracę o promieniowaniu na OC i życie mi uratowaliście...
~Darth D(2008-01-06)

Wszystko fajnie, ale jak dla mnie za mało pozytywnych stron. Ale i tak mi się sprzyda :)
~Thea Ocena artykułu: 4(2008-01-09)

Dziękuję za tę pracę bo korzystałam z niej przy odrabaianiu zadania domowego. Jednak moim zdaniem za mało powiedziane tu było o dobrych skutkach promieniowania. Musiałam szukać gdzie indziej. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
~Kaszyca Ocena artykułu: 4(2008-01-18)

Wielkie dzięki, referat z fizyki zaliczony:) pozdrawiam...
~nightmare Ocena artykułu: 4(2008-01-26)

dzięki za artykuł przyda mi sie na pewno i ocena powinna być pozytywna :)
~Józek Ocena artykułu: 5(2008-02-01)

nic ciekawego
~gh Ocena artykułu: 1(2008-02-13)

to jest nedza
~aga Ocena artykułu: 5(2008-03-05)

naprawde super ale gdzyby tak wszystko było w punktach a pózniej to wszystko rozwiniete.
~Dommmcia Ocena artykułu: 4(2008-03-13)

Praca bardzo dobra. Mam nadzieje ze dostane dobra ocenę za te nie które fragmenty od ciebie:)
~kasiek2108 Ocena artykułu: 5(2008-03-17)

Bardzo fajne. Naprwde znalazłam tu wszytsko co potrzebne mui by ło do pracy domowej. dzięki wielkie autorowi..:)
~paula 16 Ocena artykułu: 5(2008-03-26)

fajnie tu jest wszystko:(dzieki
~jaaaa(2008-04-01)

Najlepszy artykul jaki znalazlam super opracowany i dobrze czytelny
~magda Ocena artykułu: 5(2008-04-08)

Uch.. walony referat z chemii . Na szczęście tu jest wszystko co szukam. Fajna stronka
~Maci3k(2008-04-13)

NIE MA TO JAK TĘPY REFERAT Z FIZY
~YOO Ocena artykułu: 5(2008-04-15)

siemka!!!!!!! fajnie bo jest spoko i dobrze wyjaśnione:P:P:P i gratujuje takie wiedzy;)i nauki dobrze ze mymy neta i takich ludzi:)******
~ktoś(2008-04-16)

Eee Troche tego dużo ... Ale dam se chyba rade :p
~Maci3k Ocena artykułu: 4(2008-04-16)

O ludzie więcej tago niebyło???????????
~magda(2008-04-23)

bardzo dobry artykuł!!! Jasny i łatwy w rozumieniu
~elite_sniper Ocena artykułu: 5(2008-05-06)

przerąbane robić z tego tematu referat...dobrze,ze ktoś był tak dobru i ten temat wrzucił-dzięki
~motyl(2008-05-11)

przekopałyśmy z kuzynką wszystkie i nic kompletnie nie znalazłyśmy !!! tu coś w końcu jest ale i tak nie cierpimy babki z fizy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~eva & natalia Ocena artykułu: 4(2008-05-18)

super... szukam od godziny i wreszcie trafiłam wielkie dzięki, bardzo sie przydało. Mam nadzieje że dzieki temu dostane wreszcie tą piętke z chemii... Tylko 5 bo większej skali tu nie ma ale jak dla mnie to 10 ^^
~adziuleczka Ocena artykułu: 5(2008-05-22)

dużo tego ale wkoncu znalazłem to czego szukam. dzięki
~hinol Ocena artykułu: 4(2008-05-26)

Dore informacje nie są złe, ale pamiętajmy o tym, że jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie...
~Agacia003(2008-05-28)

Dzieki temu że ktoś zamieścił to na tej stronie zalicze fize dzieki ogromne:)
~Deutsch666 Ocena artykułu: 5(2008-05-29)

fajne materiałay ale długo szukania;-( ale dzięki ....
~miła(2008-06-08)

Jestem w lekkim szoku, mój mąż wyjechał do pracy za granice.Z tego co opowiadał pracowali przy świństwach tego typu.Prosze o kontakt na mój e-mail to bardzo ważne. To co napisałam mówi samo za siebie dziękuje za informacje, dla mnie na chwile obecną są bezcenne.
~monika Ocena artykułu: 5(2008-09-02)

no, artukuł na 10!!!!! le jednego mi brakuje, dlaczego osoba napronieniowana powyżej 100 radianów nie może mieć kontaktu z ropą, benzyną i temu innemu podobnych sbstancji? potrzebne mi to na chemię, ale i tak skorzystałam pozdrawiam wszystkich zapaleńców chemii:)
~buni snugle Ocena artykułu: 5(2008-09-14)

no wiec tak artykul calkiem fajny... z tym ze jakos tak duzo tego,i ciezko znalezc to czego sie szuika;/ ale jak juz sie wgrzebieto mozna dostac calkiem dobre informacje.... :P
~ewusia Ocena artykułu: 4(2008-09-21)

Jest to bardzo pouczające
~ftfdxtfughs Ocena artykułu: 5(2008-10-12)

Fajny referacik,ale troche tego dużo:-(
~matusia0303 Ocena artykułu: 3(2008-10-28)

w sumie jeszcze tego nie przerabialam bo chodze dopiero do gimnazjum ale juz mi sie podoba . xDD napewno mi sie w przyszlosci przyda . ;)) thx .;** (bdb) .
~aysha . Ocena artykułu: 5(2008-11-06)

jest kilka maleńkich błędów, ale ogólnie bardzo dobre :) przydało mi się :)
~Syla(2008-11-17)

no juz mnie ogarnia obled..... szukam od miesiaca ... jak uzyskac zjonizowane złoto w warunkach domowych.... jesli ktos mi odpowie odwdziecz sie za to .... moze nawet finansowo... christopherfaron@yahoo.com dziekuje pozdrawiam
~Krzysztof(2009-02-18)

bardzo dobre na chemieę jako referat sie przyda
~Krin(2009-02-24)

Potrzebne są konkretne rzeczy a nie cały "alfabet" zadużo tego jest!!! A poz tym to nie jest odpowiedź na hasło internetowe!!!
~hel Ocena artykułu: 1(2009-03-04)

tekst świetny, a jak ktoś szuka czegoś, to niech wciśnie CTRL F, a nie narzeka, że za długie...
~Ziutka Ocena artykułu: 5(2009-03-15)

siuper artykuł - przydał się na chemię;) pozdro :D
~Daniel(2009-03-16)

Super!!! wreszcie znalazłem to co było mi potrzebne do napisania referatu na chemie. Bardzo dziękuję autorce tekstu
~marco Ocena artykułu: 5(2009-03-17)

nie miales sie do czego juz dopieprzyc ?
~h(2009-04-19)

Najniebezpieczniejsze jest w kolejności: Neutronowe Alfa (po połknięciu lub wdychnięciu radioaktywnego pierwiastka) Wychwyt elektronu Kosmiczne(góry,samolo UV-C (rak skóry) Prom X (uszkodzenia genitaliów) Beta (wysokoenergetyczne) UV-B (opalenizna, piegi) Widzialne (fiolet i UV-A - zaćma , olśnienia) Podczerwone (oparzenia skóry 1,2,3 stopnia , mutacja skóry własciwej) Mikrofale (gotownie wody w skórze, wzrost ciśnienia gałki ocznej) Radiowe o dużym natężeniu (apatia)
~. Ocena artykułu: 4(2009-05-08)

Za długie ja chcę o połowę krótssze
~Irek(2009-05-09)

ktos sie nameczył to piszac, ale ogol jest nieczytelny-za duzo lania wody, brak konkretow, anaaaaaarchiaaaa!
~ZOLA(2009-05-14)

co do Pani z pierwszego komentarza : ta praca jest po to żebyś to dziewczyno przeczytała i sama wyciągnęła wnioski a nie odwalasz maniane i "kopiuj ,wklej, kopiuj, wklej " ...potem tacy wachowczy w naszym kraju- leniwi. Korzystać można ale Z GŁOWĄ !
~marta(2009-05-27)

Wystarczyło mi pare miesięcy pracy jako ochroniarz przed monitorami pokazujacymi widoki z kamer rozmieszczonych na terenie firmy - bym stracił całkowicie wzrok najprzód w jednym oku, a później w drugim. Obecnie jestem już po jednym zabiegu wymiany soczewki, a we wrześniu 2009 r. czeka mnie druga. Pracodawca, kiedy dowiedział się o moich dolegliwościach wyrzucił mnie z roboty, dlatego podałem go do sadu. Potrzebuję pomocy w zakresie gromadzenia materiału dowodowego w tej sprawie.
~wz43(2009-07-19)

no extra :)) nawet ok ale szkoda ze nie ma w podpunktach czegos konkretnego fanie by było na to co jest i na dodatek napisać podpunkty np: pozytywne skutki promienitworczości>>>>przykłady' negatywne ....i przykłady ale to tez jest ok bardzo mi sie przydała ;)) dzieki i pozdrawiam wszystkich ludzi
~saszka(2009-09-29)

Wpożo,ale nie wyszczególnione ważniejsze informacje.
~Lula XD Ocena artykułu: 4(2009-10-15)

widze sporo negatywnuch komentów...nie podoba sie to napiszcie cos leprzego!mi ten referacik pomógł w pisaniu wlasnej pracy i wcale to nie polegało na kopiuj wklej tylko po nitce do kłembka.wzielam z tego referatu co wazniejsze zagadnienia o ktorych poczytalam jeszcze w necie i wlasnymi słowami opisalam.dziekuje autorowi za pomoc!
~ruda(2010-03-17)

ARTYKÓŁ BARDZO SUPER
IDEALNY NA REFERAT Z FIZYKI :d
~NIUNIA(2010-03-22)

Praca bardzo rzeczowa, myślę ze nie trzeba kończyć Oxfordu żeby zrozumieć treść,co do autora pierwszego komentarza z 2006r.to polecam korepetycje z j. polskiego, co to za słowo "podczymać" Jeśli się kogoś krytykuje to wypadałoby poprawną polszczyzną. Najlepiej może samemu zamieścić jakiś ciekawy tekst, niestety to wymaga wysiłku. pozdrawiam
~m.(2010-03-24)

Praca bardzo rzeczowa, myślę ze nie trzeba kończyć Oxfordu żeby zrozumieć treść,co do autora pierwszego komentarza z 2006r.to polecam korepetycje z j. polskiego, co to za słowo "podczymać" Jeśli się kogoś krytykuje to wypadałoby poprawną polszczyzną. Najlepiej może samemu zamieścić jakiś ciekawy tekst, niestety to wymaga wysiłku. pozdrawiam
~m.(2010-03-24)

w pytke artykół
~(2010-03-29)

Super! Napisałeś to co było mi potrzebne, dzięki za pomoc!
~...(2010-04-18)

Zabiera sie ktos ze mna do czarnobyla?
;p
~NAPROMIENIOWANY W CZARNOBYLU(2010-04-18)

Widać, że to wypociny składające się z fragmentów
powyrywanych z szerszego kontekstu i przepisane bez
zrozumienia. Dla każdego, kto się choć trochę orientuje w
tej tematyce na pierwszy rzut oka widać brak zrozumienia tej
tematyki i wymieszanie pojęć. Radził bym na przyszłość
więcej pokory przy pisaniu na tematy, o których nie ma się
pojęcia, bo potem powstają tego typu bzdety, których
powielanie przynosi więcej szkód niż pożytku. Jeśli komuś to
jest potrzebne, to chyba tylko po to żeby się zbłaźnić na
egzaminie. To o mutantach jest niezłe, a kawałek o wpływie
małych dawek to już całkiem mnie powalił. Niech się autor
pójdzie trochę napromienić, niech sobie wykona z 10 zdjęć
rtg albo kilka tomografii komputerowych to na pewno będzie
zdrowszy...
~Piotr(2010-04-28)

*patrzy na początek* Spacje przed przecinkami? *wyłącza tę stronę*
~Żenada.(2010-05-09)

może być..
~madziek(2010-05-16)

Bardzo dobry artykuł przyda mi się na fizyke :)
~kicka2@o2.pl(2010-06-11)

fajny artykuł,dużo się dowiedział.Widząc po innych komentarzach niektórzy czytelnicy tak jakby zazdrościli pisma autorowi
np.,,Widać, że to wypociny składające się z fragmentów powyrywanych z szerszego kontekstu i przepisane bez.........,, , ,,Jak dla mnie informacyjny bałagan! Chociaż można wyłowić kilka podstawowych informacji,,
i wiele innych ale kto polak---MUSI KRYTYKOWAĆ.


Dziękuje
~@ndrzej(2010-08-18)

Ale brednie. Typowe dla nieobeznanych z tematem EKO-panikarzy, którzy robią w portki na myśl o elektrowni jądrowej. Panika wpojona po jedynym przypadku czarnobylskiej awarii rdzenia i ma teraz koszmary.
Jaki wydział fizyki kończyła pani Ewa Rochmińska? Czemu nie ma tu, żadnych przypisów prof.Jaworowskiego. wybitnego specjalisty w dziedzinie promieniowania jonizującego i Przedstawiciela Polski w Komitecie Naukowym ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego?
Czemu? Bo pani uczy w Zespole Szkół Integracyjnych chemii i przyrody. Nie jest żadnym autorytetem w tej dziedzinie. Wypisała stek bzdur wyrwanych z kontekstu. Nie ma żadnych dowodów na szkodliwość 50 mSv, kolejna bzdura. Jest wiele miejsc na świecie na przykład w Iranie, Indiach i Europie, gdzie naturalne promieniowanie tła daje roczne dawki większe niż 50 mSv, a nawet do 260 mSv na Ramsar w Iranie.
a wiecie, że zastępca naczelnego inżyniera Czarnobylskiej EJ Anatolij Diatłow przeżył w swoim życiu dwa wypadki:
Pierwszy gdy pracował przy montażu reaktora na lodzi podwodnej. Otrzymał tam 200 remów i drugi - był w sterowni podczas wybuchu. Opowiadał ze po wybuchu wyrwało drzwi od pokoju i wleciała para - opowiadał jaki smak maja tlenki metali wytworzone w rdzeniu reaktora. Otrzymał 380 remów (według pani Ewy Rochmińskiej powinien umrzeć w ciągu 30 dni na chorobę popromienną). Zmarł 9 lat później na atak serca, który nie miał nic wspólnego z promieniowaniem.
Pisząc tego typu artykułów pogłębia pani w społeczeństwie nieświadomość, ciemnogród i strach.
~nasa3000(2010-10-15)

Nie chce mi się tego czytać!!!! Może to z lenistwa... Wieżę, że niektórym to się przydało, ale jak dla mnie - troszkę nie na temat. Mnie nie pomogło, ale dobrze, że innym tak. Przy okazji mnie jest to potrzebna na chemie!!!!
~N@ti(2011-01-10)

po tych komentach to juz nie wem co napisac zalezy ludze od tego co potrzebujecie moze mnej krytyki ale znam temat i zauwazam tu haoos trzymajcie sie
~zaradna ;)(2011-02-27)

Twój komentarzWybrane wiadomości z ekologii